Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Stadgar för Tjänstepensionsförbundet

Orgnr 802427-6167

 

Fastställda den 1 juni 2001, rev. den 7 september 2011,10 september 2012, 17 juni 2013, 17 september 2013, 10 september 2021.

§ 1 Firma

Förbundets namn är Tjänstepensionsförbundet, nedan kallad förbundet.


§ 2 Ändamål

Ändamålet med förbundet är att tillvarata medlemmarnas intressen, bl a genom att verka som kontaktorgan och remissinstans emot myndigheter och departement samt utbyta erfarenheter mellan medlemmarna.


§ 3 Medlemskap

Medlemskap kan den juridiska person söka som bedriver tjänstepensionsverksamhet antingen som tjänstepensionsföretag i enlighet med lagen om tjänstepensionsföretag eller som försäkringsförening i enlighet med FRL. Styrelsen beslutar enhälligt om medlemskap ska beviljas.


§ 4 Utträde

Medlem som önskar utträda ur förbundet meddelar detta till styrelsen. Medlemmen ansvarar dock för den del av de kostnader som enligt fördelningsnyckeln ska belasta medlemmen innevarande verksamhetsår.


§ 5 Förbundets högsta beslutande organ

Förbundets högsta beslutande organ är stämman.


§ 6 Medlemsmöten

 1. Ordinarie stämma hålls en gång om året, senast i oktober.
 2. Extra stämma får hållas när styrelsen finner det lämpligt, eller när en majoritet av medlemmarna så önskar.
 3. Utöver ordinarie stämma skall minst ytterligare ett medlemsmöte per år hållas.


§ 7 Stämma

1. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 • A. Närvaro
 • B. Val av ordförande för mötet
 • C. Val av sekreterare för mötet samt val av en person att jämte ordföranden justera det vid mötet förda protokollet
 • D. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
 • E. Förbundets bokslut för det gångna verksamhetsåret
 • F. Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • G. Beslut om årlig medlemsavgift samt fördelningsnyckel av kostnader som inte täcks av medlemsavgiften
 • H. Val av ordförande och sammankallande i styrelsen
 • I. Val av övriga ledamöten
 • J. Val av valberedning
 • K. Utseende av firmatecknare
 • L. Beslut om stadgarna om förslag på ändring lagts fram.
 • M. Övriga frågor

2.  Vid extra stämma skall följande punkter alltid behandlas:

 • A. Närvaro
 • B. Val av ordförande för mötet
 • C. Val av sekreterare för mötet samt val av en person att jämte ordföranden justera det vid mötet förda protokollet.   

3. Varje medlem/juridisk person har en röst. Beslut avgörs genom enkel majoritet. Vid lika             röstetal avgörs val genom lottning och gäller i andra frågor den mening, som biträds av               ordföranden vid sammanträdet.

4. Kallelse till ordinarie eller extrastämma skall ske genom brev eller e-post, som skall vara           avsänt senast två veckor före mötet.


§ 8 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelsen eller enskild medlem.


§ 9 Styrelse

 1. Förbundets angelägenheter förvaltas av en styrelse med säte i Stockholm. Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter inklusive ordförande.
 2. Mandattiden för styrelsen är ett år. Mandattiden räknas från det ordinarie årsmötet då valet äger rum, till och med det ordinarie årsmötet nästföljande år.
 3. Om styrelseledamot avgår under mandatperiod kan fyllnadsval göras på extrastämma.
 4. Avgående styrelseledamot får återväljas.
 5. Styrelsen utser inom sig en kassör samt en ansvarig för remisser.
 6. Styrelsen är beslutsför då minst två av ledamöterna inklusive ordförande är närvarande.
 7. Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras.


§ 10 Förbundets ekonomi och medlemsavgift

 1. Förbundets medlemmar ansvarar solidariskt för förbundets kostnader.
 2. Förbundets verksamhetsår är 1/7 till 30/6
 3. Varje medlem ska årligen betala en medlemsavgift som beslutas av stämman.
 4. Styrelsen upprättar ett förslag på medlemsavgift samt fördelningsnyckel för kostnader som inte täcks av medlemsavgiften inför varje ordinarie årsstämma. 


§ 11 Förbundets upplösning

Förbundet upplöses om majoriteten av medlemmarna förenar sig om beslutet. De vid förbundets upplösning befintliga skulder och tillgångar fördelas mellan samtliga medlemmar i  enlighet med den gällande kostnadsfördelningsnyckeln.

 
 
Senast publicerad: 220204 | Powered by SiteSmart