Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Remissyttranden och andra nyheter

2021-04-22

Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag.  Förslaget innehåller flera olika delar men förbundet begränsar yttrandet till de områden där förbundet har sina mest väsentliga synpunkter.
Läs mer här

2020-06-10

Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Förbundets synpunkter nedan är grupperade efter respektive tillkännagivande.
Läs mer här

2020-05-11

Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat föreskriftsförslag. Förbundet har valt att begränsa yttrandet till den del av förslaget som rör bestämmelserna om distribution. Förbundets medlemmar kommer efter slutförd omvandling till tjänstepensions-föreningar att omfattas av distributionsregIerna. Förbundets uppfattning är att det ska vara lätt att göra rätt och det är det tyvärr inte med den föreslagna regleringen. 
Läs mer här

2019-09-11

Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade föreskriftsförslag. Förslagen är omfattande och förbundet begränsar därför yttrandet till de områden där förbundet har sina mest väsentliga synpunkter. Läs mer här

2019-02-04

Tjänstepensionsförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framföra följande synpunkter. 

Förbundet välkomnar att övergångsperioden förlängs så att tjänstepensionskassorna kan fortsätta att tillämpa nuvarande reglering i avvaktan på den nya tjänstepensionsregleringen, i och med att dess medlemmar annars skulle ha behövt genomgå två resurskrävande ombildningar och byten av grundläggande reglering på kort tid. 

Förbundet anser dock att den föreslagna övergångsperioden är orimligt kort varför den behöver utökas ytterligare för att ge tjänstepensionskassorna rimligt tid att göra nödvändiga strategiska överväganden och förberedelser inför den nya regleringen. Läs mer här.

2018-10-22

Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och tillstyrker ansatsen att institut som omvandlas till tjänstepensionsföretag i enlighet med promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag (Fi2018/02661/FPM) ur ett skattehänseende ska likställas med försäkringsföretag. Efter en omvandling kommer tjänstepensionsaktiebolag och ömsesidiga tjänstepensionsbolag därmed att beskattas på samma sätt som när de var försäkrings-företag. För tjänstepensionskassorna blir det dock nya skatteregler jämfört med idag, då de för närvarande endast inkomstbeskattas för fastigheter som inte förvaltas i tjänstepensionsverksamheten. Läs mer här. 

2018-10-08

Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Promemorian är omfattande och förbundet begränsar därför yttrandet till de områden där förbundet har sina mest väsentliga synpunkter. Utöver det egna remissvaret har förbundet valt att ställa sig bakom ett gemensamt remissvar från institut som representerar en majoritet av den svenska tjänstepensionsmarknaden. Läs mer här. 

2017-03-31

Tjänstepensionsförbundet har beretts möjlighet att att yttra sig över Promemorian "Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar". Förbundet välkomnar att övergångsperioden förlängs så att tjänstepensionskassorna kan fortsätta att tillämpa nuvarande reglering i avvaktan på den nya tjänstepensionsregleringen. Läs mer här

2017-02-10

Yttrande angående skatt på finansiell verksamhet. Tjänstepensions-
förbundet har tagit del av betänkandet, SOU 2016:76, och avstyrker dess förslag om införande av finansiell verksamhetsskatt på tjänstepension. Läs mer här

2016-12-08

Yttrande angående villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension SOU 2016-51.
Förbundet noterar att den föreslagna regleringen riktar sig till arbetsgivaren och rör arbetsgivarens pensionsutfästelse gentemot arbetstagaren snarare än tjänstepensionskassornas tryggande av pensionsutfästelsen. Läs mer här

2016-11-18

Yttrande om ny trafikljusmodell FI Dnr 15-17483.
Här kan man läsa Tjänstepensionsförbundets synpunkter angående ny trafikljusmodell. Läs mer här

2016-08-10

Tjänstepensionsförbundets yttrande Fi2016/02499/S1 över promemorian Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen. Tjänstepensionsförbundet framför ett par övergripande synpunkter. Läs mer här

2016-01-29

Yttrande över SOU 2015:68 Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna. Läs mer här

2015-11-06

Tjänstepensionsförbundet remissvar på Finansinspektionens remisspromemoria ”Övergångsreglering för tjänstepensionsförsäkring”,
FI Dnr 10-9537. Läs mer här

2015-02-18

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av genomförandet av Solvens 2 direktivet. Tjänstepensionsförbundet remissyttrande Fi Dnr 10-9537. Läs mer här

2014-12-17

Tjänstepensionsförbundet yttrande över en ny reglering för tjänstepensionsföretag(SOU 2014:57). Läs mer här

2014-09-02

Tjänstepensionsförbundets synpunkter om ny reglering av tjänstepensionsföretag. Läs mer här

2014-09-01

Yttrande angående Promemoria Fi 2014/2687. Läs mer här

2014-06-25

Peter Hanssons kommentar i Svenska Nyhetsbrev. Läs mer här

2014-06-24

Peter Hanssons kommentar i Investment & Pension Europe. Läs mer här

2014-05-12

Fi 2014/1418
Tjänstepensionsförbundet lämnar remissyttrande rörande IORP II
Läs mer här

2013-09-27

Fi Dnr 13-795
Tjänstepensionsförbundet lämnar remissyttrande till uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsräntan för försäkringar. Läs mer här

2013-06-20

Fi Dnr 13-795
Remiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar.  Läs mer här

2012-06-19

Fi Dnr 2010-4348
Tjänstepensionsförbundets yttrande om Finansdepartementets promemoria "Förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet".  Läs mer här

2012-06-18

Fi Dnr 12-6507
Remiss av förslag till ändringar i föreskrifter om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar. Läs mer här

2012-01-20

SOU 2011-68
Betänkandet SOU 2011:68 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension.Läs mer här

2011-11-11

Fi Dnr 10-11395
Angående förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om placeringsriktlinjer samt riskhantering av tillgångar och derivatinstrument i försäkringsföretag och pensionsstiftelser. Läs mer här

2010-02-11

Fi2009/7899
Promemoria om Nya skatteregler för försäkringsföretag. Läs mer här  

2010-02-05

Dnr Fi2009/7173 
Promemoria en ny försäkringsrörelselag. Läs mer här

2006-12-04

Remiss gällande förslag till föreskrifter för bestämmande av diskonteringsränta 2006-12-04. Läs mer här

2005-10-26

Remiss Begäran om synpunkter på en ny tillsynsmetod - det s k trafikljuset, version 3.
Läs mer här

 
 
 
Senast publicerad: 220204 | Powered by SiteSmart