Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet , FI Dnr 18-1154

2019-09-11
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade
föreskriftsförslag. Förslagen är omfattande och förbundet begränsar därför yttrandet till de områden
där förbundet har sina mest väsentliga synpunkter.
Förbundets synpunkter i sammanfattning
1. Förbundets bedömning är att föreskrifterna i alltför hög utsträckning har baserats på Solvens lI,
vilket leder till en onödigt stor administrativ börda, höga kostnader och bestämmelser som inte alltid
är relevanta för tjänstepensionskassornas verksamhet.
2. Enligt förbundets bedömning awiker föreskriftsförsIaget i flera fall från intentionen i
Finansdepartementets lagrådsremiss. Exempel på områden där så är fallet är kraven på omfattningen
av omvandlingsansökan, kapitalkravets storlek och hanteringen av proportionalitet. Förbundet anser
vidare att det är olämpligt att låta en fast gräns för tillgångarnas storlek styra möjigheten till
proportionaIitetshänsyn.
3. Enligt förbundets medlemmars beräkningar får den diskonteringsräntemodeIl som föreslås för att
beräkna försäkringstekniska avsättningar (FTA) ett mycket stort genomslag på det riskkänsliga
kapitalkravet (RKK) relativt dagens modell och reglerna bör därför ses över.
Sammantaget innebär punkterna ovan att förbundet bedömer att kraven i föreskrifterna awiker
betydligt från den inriktning som anges ilagrådsremissen och att anpassning av krav och nivåer bör
göras för att ligga inom ramarna för ett kommande beslut av riksdagen.
4. Förbundet önskar förtydligande angående beställaransvaret för uppdragsavtal som rör centrala
funktioner.
5. Förbundet avstyrker förslaget om en kvalitativ tillsynsrapport. Om kravet ändå införs anser
förbundet att det ska vara proportionalitet vad gäller kraven på innehållet och att tiden för leverans
till Finansinspektionen bör kunna utökas väsentligt.

Du hittar remissyttrandet under "Övrigt"Nyhetsarkiv

Senaste nytt

2019-09-11
Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna...
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade föreskriftsförslag. Förslagen är omfattande och förbundet begränsar...

2019-02-04
Yttrande över promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för...
Tjänstepensionsförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framföra följande synpunkter. Förbundet välkomnar...

 
 
Senast publicerad: 190918 | Powered by SiteSmart